Finansiranje kampanje

 

Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2019. Godinu sa izvorima finansiranja

Zakonom o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/12 i 41/16), u članu 12. stav (1), propisano je da su političke stranke dužne voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima, te Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijeti finansijski izvještaj za svaku kalendarsku godinu (računovodstvenu godinu). Finansijski izvještaj se, u skladu sa odredbom iz člana 12. stav (4) ovog Zakona, podnosi do 31.3. naredne godine, u formi koju je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine propisala Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 96/13 i 89/16). U vezi sa navedenim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila saopštenje za javnost, te uputila akt svim političkim strankama, kojim ih je upozorila na zakonsku obavezu podnošenja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu do 31. marta 2020. godine.

Godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu podnijelo je 111 političkih stranaka, što čini 69,4% od ukupno 160 aktivnih političkih stranaka, koje su 2019. godine bile u evidencijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U prilozima uz informaciju, navedene su političke stranke koje su podnijele godišnji finansijski izvještaj (Prilog 1) i političke stranke, koje to nisu učinile (Prilog 2).

Godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu, Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine nije podnijela 49 politička stranka, što čini 30,6% od ukupnog broja političkih stranaka sa evidencije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 

procenat

Procenat podnesenih finansijskih izvještaja u zakonom propisnom roku

 

Političkim strankama koje nisu podnijele finansijski izvještaj propisan odredbama iz člana 12. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranka, Centralna izborna komisija BiH će uputiti urgenciju za dostavljanje istih, čime im se u skladu sa odredbom iz člana 14. stav (3) Zakona daje prilika da prije izricanja kazne ili preduzimanja administrativne mjere, dobrovoljno postupe i podnesu finansijske izvještaje.

U skladu sa odredbama člana 3. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, političke stranke se mogu finansirati iz:

a) članarina,

b) dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica,

c) izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organiziranja partijskih manifestacija,

d) prihoda od imovine u vlasništvu političke stranke,

e) budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom i

f) dobiti od preduzeća koja su u vlasništvu političke stranke.

 

Prema podacima iz finansijskih izvještaja, političke stranke su se u 2019. godini finansirale iz sljedećih izvora:

prihodi

Podaci o izvorima finansiranja svake političke stranke pojedinačno, te struktura prihoda, navedeni su u Prilogu 3.

 

Struktura izvora finansiranja političkih stranka u 2019. godini i struktura prihoda predstavljene su grafički:

struktura

 

 

struktura

Struktura prihoda političkih stranka

U skladu sa odredbom člana 13. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbom člana 29. stav (1) Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine godišnje finansijske izvještaje političkih stranaka, sa podacima o izvorima finansiranja objavljuje na svojoj web stranici www.izbori.ba.