A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž      

 

 

 

A

micro

 

 

B

micro

Birač

U smislu Izbornog zakona BiH, birač je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak. Da bi lice bilo upisano u Centralni birački spisak neophodno je da je navršilo 18 godina, da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

Birački odbor

Birački odbori su tijela za provođenje izbora koje imenuju gradske/općinske izborne komisije za svake izbore, na osnovu prijedloga ovjerenih političkih subjekata ili rezervnog sastava, najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja izbora. Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike. Birački odbor je nezavisan i nepristrasan u svom radu.

 

Biračko mjesto

Pod biračkim mjestom i njegovom okolinom smatra se biračko mjesto kao i prostor u krugu od 50 metara od ulaza u zgradu u kojoj se nalazi biračko mjesto. Svaki birač dodijeljen je određenom biračkom mjestu, prema adresi stanovanja.

Vrste biračkih mjesta:

1. Redovno biračko mjesto (na kojem biračko pravo ostvaruju birači koji glasaju za osnovnu izbornu jedinicu trenutnog prebivališta/boravišta), 2. Biračko mjesto za glasanje u odsustvu (na kojem biračko pravo ostvaruju raseljene osobe kod kojih se osnovna izborna jedinica za koju glasaju razlikuje od osnovne izborne jedinice trenutnog boravišta).

2. Biračko mjesto za glasanje u odsustvu (na kojem biračko pravo ostvaruju raseljene osobe kod kojih se osnovna izborna jedinica za koju glasaju razlikuje od osnovne izborne jedinice trenutnog boravišta).

3. Biračko mjesto za glasanje lično (na kojem glasaju raseljene osobe ali lično u općini prebivališta iz 1991. godine)

4. Biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima (na kojem biračko pravo mogu ostvariti a) birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji i b) birači koji su prvi put upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS) od dana njegovog zaključenja do dana izbora, a koji biračkom odboru uručuju potvrdu izdatu od Centra za birački spisak kojom potvrđuju da se njihovo ime ne nalazi upisano ni na jednom izvodu iz CBS.

5. Biračko mjesto u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (DKP BiH) (Centralna izborna komisija BiH najkasnije 50 dana prije dana održavanja izbora, ukoliko su ispunjeni organizaciono - tehnički uslovi i ako je prijavljen dovoljan broj birača, donosi odluku o određivanju biračkih mjesta u DKP-ima BiH na kojima mogu glasati birači upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje u DKP-ima BiH).

6. Mobilni timovi (angažiraju se za glasanje birača koji su zbog bolesti, starosti ili invaliditeta vezani za svoje domove, kao i za birače koji su zatvorenici ili su vezani za ustanove). Osim toga, posebni mobilni timovi angažiraju se za glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani.

 

 

C

micro

Centralni birački spisak

Evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo u skladu s Izbornim zakonom BiH i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provođenja izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog funkcionera i izbore organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

 

 

Č

micro

 

 

Ć

micro

 

 

D

micro

Dan izbora

Izbori na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju se prve nedjelje u oktobru, osim ako se ovaj datum ne podudara s obilježavanjem vjerskog praznika jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Izbore koje nije moguće održati prve nedjelje u oktobru, zbog podudaranja s vjerskim praznikom, Centralna izborna komisija BiH zakazuje za nedjelju nakon prve nedjelje u oktobru koja se ne podudara sa vjerskim praznikom.

 

 

micro

natrag na vrh

 

Đ

micro

 

 

E

micro

 

 

F

micro

 

 

G

micro

Glasač

U smislu Izbornog zakona BiH, glasač je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo.

 

Glasačka kutija

Transaprentna kutija s uskim utvorom na vrhu, u koju se stavljaju svi glasački listići izdani biračima dok se biračka mjesta ne zatvore i prebroje glasovi.

 

Glasački listići

Listovi papira na kojima su štampana imena kandidata, njihovih političkih stranaka i mjesto na kojem birač može označiti za koju političku stranku/kandidata glasa. Glasački listić omogućava biraču da glasa samo za jednu od sljedećih opcija:

1. nezavisnog kandidata; ili

2. političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata; ili

3. mogućnost da, u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata, označi jednog ili više kandidata. Ako je birač ispravno označio jednog ili više kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata.

 

 

H

micro

natrag na vrh

 

I

micro

Izbjeglo lice

Podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inostranstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH.

 

Izborna administracija /organi za provođenje izbora

Izborne komisije i birački odbori - Općinska izborna komisija sastoji se od tri, pet ili sedam članova. Općinska izborna komisija može imati sekretara općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. Centralna izborna komisija BiH utvrđuje broj članova općinske izborne komisije prema broju birača registrovanih u Centralni birački spisak i veličini općine. Članove općinske izborne komisije imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

 

Izborna godina

Period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora.

 

Izborna jedinica

Podrazumijeva:

a) osnovnu izbornu jedinicu koja podrazumijeva općinu, grad, Brčko distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,

b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice

c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i

d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državni nivo vlasti.

 

Izborna kampanja

Podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrđenom Zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore.

 

Izborni ciklus

Podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti.

 

Izborni period

Podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora.

 

Izborni prag

Podrazumijeva određen procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata.

 

Izborni sistem

Osnovne karakteristike Izbornog sistema u BiH:

• Većinski i proporcionalni sistem

• Sistem zatvorene, ne-blokirane liste

• Obavezna zastupljenost žena na kandidatskim listama

• Izborni prag (3%) za učešće u raspodjeli mandata; Izborni prag unutar liste političke stranke za općinska vijeća /skupštine općina je 10%, a za više nivoe 20%

• Višečlane izborne jedinice

• Kompenzacijski mandati

 

Izvod iz zaključenog konačnog Centralnog biračkog spiska

Sadrži podatke iz Centralnog biračkog spiska za provedbu izbora u BiH

 

 

J

micro

 

 

K

micro

Kompenzacijski mandati

Podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobijenih važećih glasova i služe da kompenzuju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu.

Konačni birački spisak

Podrazumijeva evidenciju o biračima koji imaju biračko pravo za izbore u BiH.

 

Kovertirani glasački listić

Kovertiranim glasačkim listićima glasa više kategorija birača:

1. Birači koji glasaju izvan BiH putem pošte;

2. Birači koji glasaju u BiH nepotvrđenim glasačkim listićem

3. Birači koji glasaju putem mobilnog tima

4. Birači koji su pozitivni na COVID-19 i/ili kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani

5. Raseljene osobe unutar BiH tj. osobe koje imaju zvanični status raseljenog lica.

 

natrag na vrh

 

 

L

micro

 

 

LJ

micro

 

 

M

micro

Maksimalno dozvoljeni iznos za finansiranje izborne kampanje

Maksimalan iznos sredstava koje politički subjekt može potrošiti za finansiranje izborne kampanje. Računa se na osnovu broja registrovanih birača za svaku izbornu jedinicu. U roku od sedam dana od zaključivanja Centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija BiH objavljuje broj birača za svaku izbornu jedinicu. (Član 15.10 Izbornog zakona BiH)

 

 

N

micro

Nepotvrđeni glasački listić

Nepotvrđenim glasačkim listićem mogu glasati:

a) Osobe registrovane za glasanje izvan zemlje koje se na dan izbora zateknu u BiH. Taj glas se broji u Glavnom centru za brojanje gdje se vrše provjere da li je ta osoba glasala i izvan BiH. Ukoliko se utvrdi da je ta osoba glasala i izvan BiH taj glas se odbacuje i priznaje se glas dat lično.

b) Birači koji su prvi put upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska (CBS) od dana njegovog zaključenja do dana izbora, a koji biračkom odboru uručuju potvrdu izdatu od Centra za birački spisak kojom potvrđuju da se njihovo ime ne nalazi upisano ni na jednom izvodu iz CBS. Taj glasa se broji u Glavnom centru za brojanje.

 

 

NJ

micro

 

 

O

micro

Ovlašteni predstavnik političkog subjekta

Podrazumijeva lice ovlašteno za zastupanje političke stranke koje je upisano u sudski registar, nezavisnog kandidata, lice ovlašteno od svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije i lice ovlašteno od svih nezavisnih kandidata članova liste nezavisnih kandidata.

 

natrag na vrh

 

 

P

micro

Parlamentarna stranka

Podrazumjeva političku stranku koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti.

 

Personalizovani birački komplet

Personalizovani birački komplet predstavlja koverat sa biračkim materijalom i upisanim ličnim podacima birača za glasanje: poštom ili nepotvrđenim glasačkim listićem ili putem mobilnog tima.

 

Politički subjekt

Podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima u skladu s Izbornim zakonom BiH

 

Ponovno brojanje

Član 5.30 Izbornog zakona BiH kaže:

1. Nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate, općinska izborna komisija, ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat, mogu zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće u određenim izbornim jedinicama u kojima su se politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat kandidirali za izbore. Akreditirani posmatrač može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem je bio posmatrač. Ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata, nezavisni kandidat ili akreditirani posmatrač mogu zahtijevati od Centralne izborne komisije BiH da ponovno broji glasačke listiće za glasanje u odsutnosti, glasačke listiće kojima se glasalo izvan Bosne i Hercegovine ili nepotvrđene-kovertirane glasačke listiće.

2. Grupa od 50 ili više birača, koji su glasali na istom biračkom mjestu, može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem su glasali.

3. Općinska izborna komisija može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu u njenoj općini.

4. Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

4.1. da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke, nosilac liste nezavisnih kandidata ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

4.2. da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uključujući članove ovog zakona koji nisu poštovani ili su prekršeni;

4.3. da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4.4. da je u zahtjevu navedeno kako bi ova povreda zakona utjecala na izborne rezultate i

4.5. da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila izborne rezultate.

5. Centralna izborna komisija BiH može, ako joj nije podnesen zahtjev za ponovno brojanje u smislu stava (1) ovog člana, ili ako se zahtjev za ponovno brojanje ne smatra valjanim u smislu stava (3) ovog člana, po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

6. Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

 

Potvrđivanje rezultata izbora

Nakon što se razmotre svi zahtjevi za ponovno brojanje i nakon što CIK BiH eventualno naredi ponovno brojanje te nakon što se riješi po svim žalbama uloženim na utvrđene izborne rezultate stiču se uslovi za potvrđivanje izbornih rezultata. Centralna izborna komisija BiH potvrđuje izborne rezultate za organe na svakom pojedinom nivou vlasti, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora. Potvrđeni izborni rezultati su konačni, kao takvi se objavljuju u službenim glasnicima i mogu se implementirati.

 

Pripadnik nacionalne manjine

Nacionalna manjina, je dio stanovništva - državljana BiH koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja. (Član 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina)

Bosna i Hercegovina štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uslove iz Člana 3 stav 1. Zakona.

 

Privremeni birački spisak

Podrazumijeva izvod iz evidencije Centralnog biračkog spiska koji se koristi u svrhu omogućavanja uvida javnosti u podatke iz Centralnog biračkog spiska.

 

 

R

micro

Raseljeno lice

Podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.

 

natrag na vrh

 

 

S

micro

 

 

Š

micro

 

 

T

micro

 

 

U

micro

Utvrđivanje rezultata izbora

Utvrđeni rezultati izbora predstavljaju kompletne rezultate glasanja svih kategorija birača (redovni birači, birači koji glasaju u odsustvu, birači koji glasaju lično, birači izvan BiH, birači koji glasaju putem mobilnog tima) nakon čije se objave po Izbornom zakonu BiH može podnijeti zahtjev za ponovno brojanje.

 

 

V

micro

Višečlana izborna jedinica

Podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti

 

 

Z

micro

 

 

Ž

micro

 

natrag na vrh