Do kada je krajnji rok za podnošenje prijave političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja građana i grupa od 40 građana za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine ?

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, krajnji rok za podnošenje prijave političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja građana i grupa od 40 građana je 03.07.2020. godine do 16:00 sati.

Na koji način se dostavlja prijava elektronskim putem ?

Politički subjekt može dostaviti prijavu za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine, uključujući i sve priloge, Centralnoj izbornoj komisiji BiH i elektronskim putem, na e-mail politicki.subjekti@izbori.ba

U slučaju dostavljanja prijave putem e-maila, politički subjekt je u obavezi da kompletnu originalnu dokumentaciju dostavi na adresu sjedišta Centralne izborne komisije BiH, putem preporučene pošte najkasnije do 03.07.2020. godine.

Koju dokumentaciju podnosi politička stranka za prijavu učešća na izborima ?
 1. Popunjenu prijavu za učešće na izborima i potpisanu od strane predsjednika političke stranke
 2. Izvod iz upisa u sudski registar ne stariji od 60 dana i ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar
 3. Dokaz o uplati novčanog iznosa takse za ovjeru
 4. Odgovarajući broj potpisa podrške i
 5. Finansijski izvještaj koji obuhvata period od 3 mjeseca prije podnošenja prijave, odnosno, od 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine.
Koju dokumentaciju podnose nezavisni kandidati za prijavu učešća na izborima ?
 1. Popunjenu i potpisanu prijavu za učešće na izborima
 2. Popunjen i potpisan kandidatski obrazac
 3. Ovjerenu izjavu
 4. Dokaz o uplati novčanog iznosa takse za ovjeru
 5. Odgovarajući broj potpisa podrške i
 6. Finansijski izvještaj koji obuhvata period od 3 mjeseca prije podnošenja prijave.
Koju dokumentaciju podnose udruženja građana za prijavu učešća na izborima za predstavnike nacionalnih manjina ?
 1. Popunjenu i potpisanu prijavu za učešće na izborima
 2. Izvod iz upisa u sudski registar ne stariji od 60 dana i ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar
 3. Popunjene i potpisane kandidatske obrasce za pripadnike nacionalne manjine
 4. Ovjerenu izjavu za sve kandidate i
 5. Finansijski izvještaj za sve kandidate koji obuhvata period od 3 mjeseca prije podnošenja prijave.
Koju dokumentaciju podnosi grupa od 40 građana za prijavu učešća na izborima za predstavnike nacionalnih manjina ?
 1. Popunjenu i potpisanu prijavu za učešće na izborima
 2. Popunjen i potpisan kandidatski obrazac
 3. Popunjen i potpisan spisak od najmanje 40 građana koji predlažu kandidata
 4. Ovjerenu izjavu za sve kandidate i
 5. Finansijski izvještaj koji obuhvata period od 3 mjeseca prije podnošenja prijave.
Koji broj potpisa podrške birača je potrebno da prikupe političke stranke i nezavisni kandidati za učešće na izborima ?

Za općine/gradove koji broje više od 10.000 birača, podnosi se najmanje 200 validnih potpisa podrške. Za općine/gradove koji broje manje od 10.000 birača, podnosi se najmanje 100 validnih potpisa podrške.

Za općine koje broje manje od 1.000 birača podnosi se 5 % od ukupnog broja birača.

Primjer 1: Broj birača u općini, prema Оdluci o zaključivanju Centralnog biračkog spiska na dan 06.05.2020. godine u 24:00 sata je 560 birača, te politička stranka i nezavisni kandidat za tu općinu podnose najmanje 28 validnih potpisa podrške (560 x 5% = 28).

U kojim slučajevima politički subjekt nema obavezu prikupljanja potpisa podrške ?

Politička stranka i nezavisni kandidat koji su osvojili mandat na Lokalnim izborima 2016. godine (mandat vijećnika/odbornika ili gradonačelnika/načelnika) oslobođeni su obaveze prikupljanja potpisa podrške u općini/gradu u kojem imaju mandat (za vijećnika/odbornika, kao i za načelnika/gradonačelnika).

Također, politička stranka ili nezavisni kandidat koji su osvojili mandat kao članovi koalicije, odnosno liste nezavisnih kandidata na Lokalnim izborima 2016. godine, nemaju obavezu prikupljanja potpisa podrške.

Osvojeni mandat se cijeni u skladu s Odlukom o potvrđivanju rezultata Lokalnih izbora 2016. godine.

Da li se obrasci za prikupljanje potpisa podrške preuzimaju isključivo u sjedištu ili su dostupni u elektronskoj formi?

Obrasci za prikupljanje potpisa podrške se unaprijed štampaju, te se, uz evidentiranje serijskih brojeva, preuzimaju isključivo u sjedištu Centralne izborne komisije BiH.

Da li se posebno prikupljaju potpisi podrške za istu općinu/grad ako politička stranka želi učestvovati u izborima i za načelnika i za OV/SO/GV/SG?

Nije potrebno zasebno prikupljati potpise za kandidaturu za načelnika/gradonačelnika i za OV/SO/GV/SG, ukoliko se radi o istoj općini/gradu.

Da li birač koji daje potpis podrške mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini/gradu za koju politički subjekt prikuplja potpise podrške?

Da, birači daju potpis podrške političkom subjektu za kandidaturu za općinu/grad u kojem su birači upisani u Centralni birački spisak.

Da li je politički subjekt oslobođen prikupljanja potpisa podrške ako ima mandat na višem nivou vlasti (u kantonalnoj skupštini, Narodnoj skupštini RS, Parlamentu FBiH , Parlamentarnoj skupštini BiH) ?

Politički subjekt nije oslobođen obaveze prikupljanja potpisa podrške ukoliko ima mandat na višem nivou jer su u pitanju različiti izborni ciklusi.

Koji je iznos novčane takse za učešće na izborima za političku stranku i nezavisnog kandidata ?

U skladu s Odlukom o visini takse za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine, visina novčanog iznosa takse za učešće na izborima za nezavisnog kandidata iznosi 1.000 KM.

Iznos takse za političku stranku:

- za učešće na izborima za OV/SO/GV/SG u sjedištu političke stranke uplaćuje se 1.000 KM i za svako naredno OV/SO/GV/SG po 100 KM.

- za izbore za načelnika/gradonačelnika, 1.000 KM se uplaćuje za sjedište političke stranke i za svaku narednu kandidaturu za načelnika/gradonačelnika po 100 KM.

Primjer 2. Politička stranka koja se kandiduje za 10 OV/SO/GV/SG i 10 načelnika/gradonačelnika, od čega se kandiduje za OV/SO/GV/SG i načelnika/gradonačelnika u sjedištu, potrebno je da uplati :

R/B Naziv Visina takse Broj Ukupno
1. Sjedište OV/SO/GV/SG 1.000 1 1.000
2. OV/SO/GV/SG 100 9 900
3. Sjedište načelnik/gradonačelnik 1.000 1 1.000
4. Načelnik/gradonačelnik 100 9 900
  UKUPNO     3.800 KM
Da li politički subjekti uplaćuju novčani iznos takse i prilažu potpise podrške za izbor predstavnika nacionalnih manjina ?

Ukoliko se politički subjekti kandiduju samo za izbor predstavnika nacionalnih manjina, nisu dužni uplaćivati novčani iznos takse za ovjeru niti prikupljati potpise podrške.

Gdje se može ovjeriti izjava o prihvaćanju kandidature i o izjašnjenju o pripadnosti konstitutivnom narodu/grupi ostalih/nacionalnim manjinama?

Izjava se, pored ovjeravanja potpisa na način utvrđen zakonom, može ovjeriti i kod nadležne općinske/gradske izborne komisije.

Da li državni službenik može biti kandidat na izborima?

Državni službenici, kao i ostali nosioci dužnosti iz člana 1.8 stav (1) Izbornog zakona BiH, mogu se kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji reguliraju njihov status. O navedenom se potpisuje i ovjerava izjava, koja se prilaže uz prijavu za izbore.

* Najčešća pitanja i odgovori su sačinjeni u skladu s odredabama Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Pravilnika o prijavi i uslovima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine (“Službeni glasnik BiH” broj: 25/20) i Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020.godine koji će se održati u nedjelju, 15. novembra 2020.godine („Službeni glasnik BiH“ broj 29/20).
Za detaljna uputstva i procedure molimo koristite navedene propise, koji su dostupni na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.