Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine - Izjava o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova

 

Svjesni da UN Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), u članu 7. (Politički i javni život) nalaže da države potpisnice poduzmu sve moguće mjere da eliminišu diskriminaciju nad ženama u političkom i javnom životu zemlje,

Prepoznajući da CEDAW nalaže državama da osiguraju ženama, u jednakoj mjeri kao i muškarcima, pravo da glasaju na svim izborima i da se kandiduju za izbore u svim javno izabranim tijelima, da učestvuju u formulisanju vladine politike i implementacije i da imaju javni ured i vrše sve javne funkcije na svim nivoima vlade i da učestvuju u nevladinim organizacijama i udruženjima koja su uključena u javni i politički život zemlje,

Svjesni potrebe i značaja jednakog učešća žena i muškaraca u javnom i političkom životu,

Prihvatajući ravnopravnost spolova kao jedan od stubova demokratije, princip i temeljnu  vrijednost  društvenog i privatnog života,  

Prepoznajući da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini nalaže da sva državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i političke stranke trebaju osigurati i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju,   

Svjesni da su, uprkos postojanju izborne kvote od najmanje 40% manje zastupljenog spola na izbornim listama, žene u predstavničkim tijelima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini nedovoljno zastupljene i čine 23,8%, što je ispod evropskog prosjeka,

Prepoznajući potrebu za dodatnim zalaganjem u implementaciji javnih politika u oblasti ravnopravnosti spolova, zbog drugačijeg uticaja koji određeni aspekti društvenog razvoja  mogu imati na žene i muškarce i

Svjesni činjenice da se žene suočavaju sa specifičnim oblicima diskriminacije po osnovu spola

 

Posvećeni borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije u izbornom procesu, političkom i javnom životu -

Mi, članovi Centralne izborne komisije, osoblje Sekretarijata i drugi uposleni u izbornoj administraciji u Bosni i Hercegovini

 

I Z J A V L J U J E M O  

da ćemo, u okviru svojih nadležnosti 

 

1.      Primjenjujući Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH u procesu rada obezbijediti realizaciju pravno utemeljenog nivoa učešća žena u tijelima odlučivanja, kao i u strukturama izvršne, zakonodavne i predstavničke vlasti,

2.      Primijenjivati princip ravnopravne zastupljenosti spolova od najmanje 40% manje zastupljenog pola u sastavu Centralne izborne komisije, izbornih komisija i biračkih odbora, izuzev u slučaju da tijelo broji tri člana, 

3.      Aktivno zagovarati za pitanja ravnopravnosti spolova, iskazujući iskrenu predanost i ozbiljne namjere prema uključivanju rodne perspektive u administrativne propise za provedbu Izbornog zakona BiH,

4.      Težiti u pravcu ostvarivanja napretka na polju ravnopravnosti spolova u primjeni propisa,  postupcima i procedurama u svim fazama izbornog procesa,

5.      Uključivati u budžet za Centralnu izbornu komisiju BiH sredstva za promociju učešća žena u izbornom procesu, prevazilaženje rodnih stereotipa i izgradnju kapaciteta političkih stranaka, kandidata i kandidatkinja u oblasti ravnopravnosti spolova,

6.      U svom radu i djelovanju iskazati poseban oprez, osjetljivost i nultu toleranciju na seksističke komentare, govor mržnje ili bilo koji drugi oblik diskriminacije u javnom prostoru i posebno u toku izbornog procesa, čime ćemo pokazati predanost načelu nediskriminacije,

7.      Iskazati spremnost u pravcu izmjena Izbornog zakona BIH u cilju iznalaženja rješenja izbornog dizajna prema kojem će se implementacijom izbornih rezultata postići da najmanje 40% manje zastupljenog spola bude izabrano u predstavnička tijela,

8.      Iskazati spremnost u pravcu saradnje sa relevantnim akterima u vezi izmjene propisa u cilju obezbjeđivanja rodne kvote za imenovane predstavnike u izvršnoj vlasti, komisijama, odborima i drugim tijelima, 

9.      Pažljivo razmotriti i stremiti ka provođenju preporuka iz Zaključnih zapažanja UN CEDAW komiteta na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine u oblasti učešća u političkom i javnom životu, a koje se tiču povećanja rodne kvote na izbornim listama na 50%, zamjene sistema otvorenih listi sistemom “zatvarača” (“zipper-system”) i programa jačanja kapaciteta za kandidatkinje o vještinama provođenja kampanja i političkog liderstva, posebno za žene koje se suočavaju s isprepletenim oblicima diskriminacije,

10.  Ustrajati i unaprijediti vođenje rodno-razvrstane statistike izbornih rezultata, koja će omogućiti generisanje izvještaja o ravnopravnosti spolova u političkom životu u BiH, kao i uvesti praksu objavljivanja rodno-razvrstanih podataka u zvaničnim rezultatima, izvještajima, analizama i drugim javno objavljenim materijalima Centralne izborne komisije BiH,

11.  Obratiti posebnu pažnju na korištenje rodno-osjetljivog jezika u svim propisima, sadržaju glasačkih listića, poslovnicima, izbornim rezultatima, informacijama za birače, saopštenjima za javnost, izjavama za medije i svim ostalim informacijama i materijalima neophodnim za provođenje Izbornog zakona BiH i informisanje javnosti,

12.  Stremiti ka većoj i kontinuiranoj zastupljenosti teme ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije na osnovu spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnih karakteristika, i drugih osnova, u planu i programu edukacije za članove organa za provođenje izbora;

13.  Jačanje partnerstva i saradnje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova, nevladinim organizacijama, medijima, akademskom zajednicom i građanima kao partnerima u promociji ravnopravnosti spolova.

 

 

Broj: 04-50-2-1180-35/2017                                                               Predsjednik

Sarajevo, 30.07.2020. godine                                                          Željko Bakalar

 

 

Izrazi pisani u jednom rodu odnose se bez diskriminacije na oba spola.