Financiranje kampanje

 

Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2019. Godinu sa izvorima finansiranja

Zakonom o financiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/12 i 41/16), u članu 12. stav (1), propisano je da su političke stranke dužne voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima, te Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine podnijeti financijsko izvješće za svaku kalendarsku godinu (računovodstvenu godinu). Financijsko izvješćej se, u skladu sa odredbom iz člana 12. stav (4) ovog Zakona, podnosi do 31.3. naredne godine, u formi koju je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine propisalo Pravilnikom o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 96/13 i 89/16). U vezi sa navedenim Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je objavilo saopćenje za javnost, te uputila akt svim političkim strankama, kojim ih je upozorila na zakonsku obavezu podnošenja godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu do 31. marta 2020. godine.

Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu podnijelo je 111 političkih stranaka, što čini 69,4% od ukupno 160 aktivnih političkih stranaka, koje su 2019. godine bile u evidencijama Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. U prilozima uz informaciju, navedene su političke stranke koje su podnijele godišnji financijsko izvješće (Prilog 1) i političke stranke, koje to nisu učinile (Prilog 2).

Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu, Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine nije podnijela 49 politička stranka, što čini 30,6% od ukupnog broja političkih stranaka sa evidencije Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

 

procenat

Procenat podnesenih financijskih izvješća u zakonom propisnom roku

 

Političkim strankama koje nisu podnijele financijsko izvješće propisan odredbama iz člana 12. stav (4) Zakona o financiranju političkih stranka, Središnje izborno povjerenstvo BiH će uputiti urgenciju za dostavljanje istih, čime im se u skladu sa odredbom iz člana 14. stav (3) Zakona daje prilika da prije izricanja kazne ili preduzimanja administrativne mjere, dobrovoljno postupe i podnesu financijska izvješća.

U skladu sa odredbama člana 3. stav (1) Zakona o financiranju političkih stranaka, političke stranke se mogu financirati iz:

a) članarina,

b) dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica,

c) izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organiziranja partijskih manifestacija,

d) prihoda od imovine u vlasništvu političke stranke,

e) budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom i

f) dobiti od preduzeća koja su u vlasništvu političke stranke.

 

Prema podacima iz financijskih izvješća, političke stranke su se u 2019. godini financirale iz sljedećih izvora:

prihodi

Podaci o izvorima financiranja svake političke stranke pojedinačno, te struktura prihoda, navedeni su u Prilogu 3.

 

Struktura izvora financiranja političkih stranka u 2019. godini i struktura prihoda predstavljene su grafički:

struktura

 

 

struktura

Struktura prihoda političkih stranka

U skladu sa odredbom člana 13. stav (5) Zakona o financiranju političkih stranaka i odredbom člana 29. stav (1) Pravilnika o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine godišnja financijska izvješća političkih stranaka, sa podacima o izvorima financiranja objavljuje na svojoj web stranici www.izbori.ba.