A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž      

 

 

 

A

micro

 

 

B

micro

Birač

U smislu Izbornog zakona BiH, birač je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Središnji birački popis. Da bi se osoba mogla upisati u Središnji birački popis potrebno je da je navršila 18 godina, da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

Birački odbor

Birački odbori su tijela za provedbu izbora koje imenuju gradska/općinska izborna povjerenstva za svake izbore, na osnovu prijedloga ovjerenih političkih subjekata ili rezervnog sastava, najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja izbora. Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike. Birački odbor je neovisan i nepristran u svom radu.

 

Biračko mjesto

Pod biračkim mjestom i njegovom okolinom smatra se biračko mjesto kao i prostor u radijusu od 50 metara od ulaza u zgradu u kojoj se nalazi biračko mjesto. Svaki birač raspoređen je određeno biračko mjesto, prema adresi stanovanja.

Vrste biračkih mjesta:

1. Redovno biračko mjesto (na kojem biračko pravo ostvaruju birači koji glasuju za osnovnu izbornu jedinicu trenutnog prebivališta/boravišta)

2. Biračko mjesto za glasovanje u odsutnosti (na kojem biračko pravo ostvaruju raseljene osobe kod kojih se osnovna izborna jedinica za koju glasuju razlikuje od osnovne izborne jedinice trenutnog boravišta).

3. Biračko mjesto za glasovanje osobno (na kojem glasuju raseljene osobe ali osobno u općini prebivališta iz 1991. godine)

4. Biračko mjesto za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima (na kojem biračko pravo mogu ostvariti a) birači koji su upisani u izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan BiH, a na dan održavanja izbora se nalaze u zemlji i b) birači koji su prvi put upisani u izvadtku iz Središnjeg biračkog pospisa (SBP) od dana njegovog zaključenja do dana izbora, a koji biračkom odboru uručuju potvrdu izdatu od Centra za birački popis kojom potvrđuju da se njihovo ime ne nalazi upisano ni na jednom izvadtku iz SBP.

5. Biračko mjesto u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (DKP BiH) (Središnja izborna komisija BiH najkasnije 50 dana prije dana održavanja izbora, ukoliko su ispunjeni organizacijsko - tehnički uvjeti i ako je prijavljen dovoljan broj birača, donosi odluku o određivanju biračkih mjesta u DKP-ima BiH na kojima mogu glasovati birači upisani u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje u DKP-ima BiH).

6. Mobilni timovi (angažiraju se za glasovanje birača koji su zbog bolesti, starosti ili invaliditeta vezani za svoje domove, kao i za birače koji su zatvorenici ili su vezani za ustanove). Osim toga, posebni mobilni timovi angažiraju se za glasovanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani.

 

 

C

micro

 

 

Č

micro

 

 

Ć

micro

 

 

D

micro

Dan izbora

Izbori na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju se prve nedjelje u listopadu, osim ako se ovaj datum ne podudara s obilježavanjem vjerskog praznika jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Izbore koje nije moguće održati prve nedjelje u listopadu, zbog podudaranja s vjerskim praznikom, Središnje izborno povjerenstvo BiH zakazuje za nedjelju nakon prve nedjelje u listopadu koja se ne podudara sa vjerskim praznikom.

natrag na vrh

 

 

micro

 

 

Đ

micro

 

 

E

micro

 

 

F

micro

 

 

G

micro

Glasač

U smislu Izbornog zakona BiH, glasač je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Središnji birački popis i koji je ostvario aktivno biračko pravo.

 

Glasačka kutija

Transparentna kutija s uskim utvorom na vrhu, u koju se stavljaju svi glasački listići izdani biračima dok se biračka mjesta ne zatvore i prebroje glasovi.

 

Glasački listići

Listovi papira na kojima su tiskana imena kandidata, njihovih političkih stranaka i mjesto na kojem birač može označiti za koju političku stranku/kandidata glasa. Glasački listić omogućava biraču da glasa samo za jednu od sljedećih opcija:

1. neovisnog kandidata; ili

2. političku stranku, koaliciju ili listu neovisnih kandidata; ili

3. mogućnost da, u okviru kandidacijske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste neovisnih kandidata, označi jednog ili više kandidata. Ako je birač ispravno označio jednog ili više kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata.

natrag na vrh

 

 

H

micro

 

 

I

micro

Izbjeglo lice

Podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inostranstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH.

 

Izborna administracija /organi za provedbu izbora

Izborna povjerenstva i birački odbori - Općinsko izborno povjerenstvo sastoji se od od tri, pet ili sedam članova. Općinsko izborno povjerenstvo može imati tajnika općinskog izbornog povjerenstva za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. Središnje izborno povjerenstvo BiH utvrđuje broj članova općinskog izbornog povjerenstva prema broju birača registriranih u Središnji birački popis i veličini općine. Članove općinskog izbornog povjerenstva imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, na temelju javnog poziva po proceduri koju utvrđuje Središnje izborno povjerenstvo BiH posebnim propisom.

 

Izborna godina

Period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora.

 

Izborna jedinica

Podrazumijeva:

a) osnovnu izbornu jedinicu koja podrazumijeva općinu, grad, Brčko distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika za određenu razinu vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,

b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika za određenu razinu vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,

c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetska razina vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i

d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državna razina vlasti.

 

Izborna kampanja

Podrazumijeva radnje i postupke u razdoblju utvrđenom Zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore.

 

Izborni ciklus

Podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na određenu razinu vlasti.

 

Izborni period

Podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora.

 

Izborni prag

Podrazumijeva određen procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata.

 

Izborni sustav

Osnovne karakteristike Izbornog sustava u BiH:

• Većinski i proporcionalni sustav

• Sustav zatvorene, ne-blokirane liste

• Obvezna zastupljenost žena na kandidacijskim listama

• Izborni prag (3%) za učešće u raspodjeli mandata; Izborni prag unutar liste političke stranke za općinska vijeća /skupštine općina je 10%, a za više nivoe 20%,

• Višečlane izborne jedinice

• Kompenzacijski mandati

 

Izvod iz zaključenog konačnog Središnjeg biračkog popisa

Sadrži podatke iz Središnjeg biračkog popisa za provedbu izbora u BiH

 

natrag na vrh

 

 

J

micro

 

 

K

micro

Kompenzacijski mandati

Podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobijenih važećih glasova i služe da kompenzuju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu.

 

Konačni birački spisak

Podrazumijeva evidenciju o biračima koji imaju biračko pravo za izbore u BiH.

 

Kovertirani glasački listić

Kovertiranim glasačkim listićima glasuje više kategorija birača:

 

1. Birači koji glasuju izvan BiH putem pošte;

2. Birači koji glasuju u BiH nepotvrđenim glasačkim listićem

3. Birači koji glasuju putem mobilnog tima

4. Birači koji su pozitivni na COVID-19 i/ili kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani

5. Raseljene osobe unutar BiH tj. osobe koje imaju zvanični status raseljenog lica.

 

natrag na vrh

 

 

L

micro

 

 

LJ

micro

 

 

M

micro

Maksimalno dozvoljeni iznos za financiranje izborne kampanje

Maksimalan iznos sredstava koje politički subjekt može potrošiti za financiranje izborne kampanje. Računa se na osnovu broja registriranih birača za svaku izbornu jedinicu. U roku od sedam dana od zaključenja Središnjeg biračkog popisa, Središnje izborno povjerenstvo BiH objavljuje broj birača za svaku izbornu jedinicu (Članak 15.10 Izbornog zakona BiH).

 

 

N

micro

Nepotvrđeni glasački listić

Nepotvrđenim glasačkim listićem mogu glasovati:

a) Osobe registrirane za glasovanje izvan zemlje koje se na dan izbora zateknu u BiH. Taj glas se broji u Glavnom centru za brojanje gdje se vrše provjere da li je ta osoba glasala i izvan BiH. Ukoliko se utvrdi da je ta osoba glasala i izvan BiH taj glas se odbacuje i priznaje se glas dat lično.

b) Birači koji su prvi put upisani u izvod iz Središnjeg biračkog popisa (SBP) od dana njegovog zaključenja do dana izbora, a koji biračkom odboru uručuju potvrdu izdatu od Centra za birački popis kojom potvrđuju da se njihovo ime ne nalazi upisano ni na jednom izvodu iz SBP. Taj glasa se broji u Glavnom centru za brojanje.

 

natrag na vrh

 

 

NJ

micro

 

 

O

micro

Ovlašteni predstavnik političkog subjekta

Podrazumijeva lice ovlašteno za zastupanje političke stranke koje je upisano u sudski registar, neovisnog kandidata, lice ovlašteno od svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije i lice ovlašteno od svih neovisnih kandidata članova liste neovisnih kandidata.

 

natrag na vrh

 

 

P

micro

Parlamentarna stranka

Podrazumjeva političku stranku koja je zastupljena u zastupničkim ili zakonodavnim tijelima vlasti.

 

Personalizovani birački komplet

Personalizovani birački komplet predstavlja kuverat sa biračkim materijalom i upisanim osobnim podatcima birača za glasovanje: poštom ili nepotvrđenim glasačkim listićem ili putem mobilnog tima.

 

Politički subjekt

Podrazumijeva političku stranku, neovisnog kandidata, koaliciju ili listu neovisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima sukladno Izbornom zakonu BiH

 

Ponovno brojanje

Članak 5.30 Izbornog zakona BiH kaže:

1. Nakon što Središnje izborno povjerenstvo BiH utvrdi i objavi izborne rezultate, općinsko izborno povjerenstvo, ovjerena politička stranka, koalicija, lista neovisnih kandidata ili neovisni kandidat, mogu zahtijevati da Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno broji glasačke listiće u određenim izbornim jedinicama u kojima su se politička stranka, koalicija, lista neovisnih kandidata ili neovisni kandidat kandidirali za izbore. Akreditirani promatrač može zahtijevati da Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem je bio promatrač. Ovjerena politička stranka, koalicija, lista neovisnih kandidata, neovisni kandidat ili akreditirani promatrač mogu zahtijevati od Središnjeg izbornog povjerenstva BiH da ponovno broji glasačke listiće za glasovanje u odsutnosti, glasačke listiće kojima se glasovalo izvan Bosne i Hercegovine ili nepotvrđene-kuvertirane glasačke listiće.

2. Skupina od 50 ili više birača, koji su glasovali na istom biračkom mjestu, može zahtijevati da Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem su glasovali.

3. Općinsko izborno povjerenstvo može zahtijevati da Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu u njenoj općini.

4. Središnje izborno povjerenstvo BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

4.1. da je zahtjev podnesen u pisanom obliku i da ga je potpisao akreditirani promatrač, skupina od 50 ili više birača koji su glasovali na istom biračkom mjestu, neovisni kandidat, predsjednik političke stranke, nositelj liste neovisnih kandidata ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinsko izborno povjerenstvo;

4.2. da su u zahtjevu točno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uključujući članove ovog zakona koji nisu poštovani ili su prekršeni;

4.3. da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4.4. da je u zahtjevu navedeno kako bi ova povreda zakona utjecala na izborne rezultate i

4.5. da je zahtjev podnesen Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u roku od tri dana od dana kada je Središnje izborno povjerenstvo BiH objavilo izborne rezultate.

5. Središnje izborno povjerenstvo BiH može, ako joj nije podnesen zahtjev za ponovno brojanje u smislu stavka (1) ovog članka, ili ako se zahtjev za ponovno brojanje ne smatra valjanim u smislu stavka (3) ovog članka, po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića. 6. Središnje izborno povjerenstvo BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda ovog Zakona i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

 

Potvrđivanje rezultata izbora

Nakon što se razmotre svi zahtjevi za ponovno brojanje i nakon što SIP BiH eventualno naredi ponovno brojanje te nakon što se riješi po svim žalbama uloženim na utvrđene izborne rezultate stječu se uvjeti za potvrđivanje izbornih rezultata. Središnje izborno povjerenstvo BiH potvrđuje izborne rezultate za tiejla na svakoj pojedinoj razini vlasti, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora. Potvrđeni izborni rezultati su konačni, kao takvi se objavljuju u službenim glasilima i mogu se implementirati.

 

Pripadnik nacionalne manjine

Nacionalna manjina, je dio stanovništva - državljana BiH koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja. (Članak 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH).

Bosna i Hercegovina štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uvjete iz Članka 3 stavak 1. Zakona.

 

Privremeni birački popis

Podrazumijeva izvadak iz evidencije Središnjeg biračkog popisa koji se koristi u svrhu omogućavanja uvida javnosti u podatke iz Središnjeg biračkog popisa.

 

natrag na vrh

 

 

R

micro

Raseljeno lice

Podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdilo nadležno tijelo uprave za pitanja raseljenih lica sukladno zakonu.

 

 

S

micro

Središnji birački popis

Evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo sukladno Izbornom zakonu BiH i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provedbe izbora sukladno zakonu, za provedbu referenduma, za provedbu opoziva izabranog dužnosnika i izbore organa lokalne samouprave sukladno zakonu.

 

natrag na vrh

 

 

Š

micro

 

 

T

micro

 

 

U

micro

Utvrđivanje rezultata izbora

Utvrđeni rezultati izbora predstavljaju kompletne rezultate glasovanja svih kategorija birača (redoviti birači, birači koji glasuju u odsutnosti, birači koji glasuju lično, birači izvan BiH, birači koji glasuju putem mobilnog tima) nakon čije se objave po Izbornom zakonu BiH može podnijeti zahtjev za ponovno brojanje.

 

 

V

micro

Višečlana izborna jedinica

Podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika za određenu razinu vlasti.

 

 

Z

micro

 

 

Ž

micro

 

natrag na vrh