Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine - Izjava o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova

 

Svjesni da UN Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), u članku 7. (Politički i javni život) zahtijeva od država potpisnica da poduzmu sve moguće mjere za uklanjanje diskriminacije žena u političkom i javnom životu zemlje,  

Prepoznajući da CEDAW zahtijeva od država da osiguraju da žene, u jednakoj mjeri kao i muškarci, imaju pravo glasa na svim izborima i da se kandidiraju za izbore u svim javno izabranim tijelima, da sudjeluju u formuliranju vladine politike i provedbe i da imaju javni ured i vrše sve javne funkcije na svim razinama vlasti i da sudjeluju u nevladinim organizacijama i udrugama uključenim u javni i politički život zemlje, 

Svjesni potrebe i značaja jednakog sudjelovanja žena i muškaraca u javnom i političkom životu,             

Prihvatajući ravnopravnost spolova kao jedan od stupova demokracije, načelo i temeljnu  vrijednost  društvenog i privatnog života,

Prepoznajući da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini zahtijeva da sva državna tijela na svim razinama organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast i političke stranke trebaju osigurati i promicati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, donošenju odluka i zastupanju,  

Svjesni da su, unatoč postojanju izborne kvote od najmanje 40% manje zastupljenog spola na izbornim listama, žene u predstavničkim tijelima na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini nedovoljno zastupljene i čine 23,8%, što je ispod europskog prosjeka,

Prepoznajući potrebu za dodatnim zalaganjem u provedbi javnih politika na polju ravnopravnosti spolova, zbog drugačijeg utjecaja koji određeni aspekti društvenog razvoja  mogu imati na žene i muškarce i  

Svjesni činjenice da se žene suočavaju sa specifičnim oblicima diskriminacije na temelju spola

 

Posvećeni borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije u izbornom procesu, političkom i javnom životu -

Mi, članovi Središnjeg izbornog povjerenstva, osoblje Tajništva i drugi uposleni u izbornoj administraciji u Bosni i Hercegovini

 

I Z J A V L J U J E M O  

da ćemo, u okviru svojih nadležnosti 

 

1.      Primjenjujući Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH u procesu rada osigurati provedbu pravno utemeljene razine sudjelovanja žena u tijelima odlučivanja, kao i u strukturama izvršne, zakonodavne i predstavničke vlasti,

2.      Primijenjivati načelo ravnopravne zastupljenosti spolova od najmanje 40% manje zastupljenog pola u sastavu Središnjeg izbornog povjerenstva, izbornih povjerenstava i biračkih odbora, osim ako tijelo ima tri člana, 

3.      Aktivno zagovarati za pitanja ravnopravnosti spolova, iskazujući iskrenu predanost i ozbiljne namjere prema uključivanju rodne perspektive u administrativne propise za provedbu Izbornog zakona BiH,

4.      Težiti u pravcu ostvarivanja napretka na polju ravnopravnosti spolova u primjeni propisa,  postupcima i procedurama u svim fazama izbornog procesa,

5.      Uključivati u proračun za Središnje izborno povjerenstvo BiH sredstva za promicanje sudjelovanja  žena u izbornom procesu, prevladavanje rodnih stereotipa i izgradnju kapaciteta političkih stranaka, kandidata i kandidatkinja na polju rodne ravnopravnosti,

6.      U svom radu i djelovanju iskazati poseban oprez, osjetljivost i nultu toleranciju na seksističke komentare, govor mržnje ili bilo koji drugi oblik diskriminacije u javnom prostoru i posebno tijekom izbornog procesa, čime ćemo pokazati predanost načelu nediskriminacije,

7.      Iskazati spremnost u smjeru izmjena Izbornog zakona BIH u cilju iznalaženja rješenja izbornog dizajna prema kojem će se provedbom izbornih rezultata postići da najmanje 40% manje zastupljenog spola bude izabrano u predstavnička tijela,

8.      Iskazati spremnost u pravcu suradnje sa relevantnim akterima u vezi s izmjenama propisa u cilju osiguranja rodne kvote za imenovane predstavnike u izvršnoj vlasti, povjerenstvima, odborima i drugim tijelima, 

9.      Pažljivo razmotriti i stremiti ka provedbi preporuka iz Zaključnih zapažanja UN CEDAW komiteta na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine u oblasti sudjelovanja u političkom i javnom životu, a koje se tiču povećanja rodne kvote na izbornim listama na 50%, zamjene sustava otvorenih listi sustavom “zatvarača” (“zipper-system”) i programa jačanja kapaciteta za kandidatkinje o vještinama provedbe kampanja i političkog liderstva, posebno za žene koje se suočavaju s isprepletenim oblicima diskriminacije,

10.  Ustrajati i unaprijediti vođenje rodno-razvrstane statistike izbornih rezultata, koja će omogućiti generiranje izvještaja o ravnopravnosti spolova u političkom životu u BiH, kao i uvesti praksu objavljivanja rodno-razvrstanih podataka u službenim rezultatima, izvješćima, analizama i drugim javno objavljenim materijalima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH,

11.  Obratiti posebnu pažnju na uporabu rodno-osjetljivog jezika u svim propisima, sadržaju glasačkih listića, poslovnicima, izbornim rezultatima, informacijama za glasače, priopćenjima za javnost, izjavama za medije i svim ostalim informacijama i materijalima neophodnim za provedbu Izbornog zakona BiH i informiranje javnosti,

12.  Težiti većem i kontinuiranom predstavljanju teme ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije na temelju spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnih obilježja, i drugih osnova, u planu i programu edukacije za članove tijela za provedbu izbora;

13.  Jačanje partnerstva i suradnje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova, nevladinim organizacijama, medijima, akademskom zajednicom i građanima kao partnerima u promicanju ravnopravnosti spolova.

 

 

Broj: 04-50-2-1180-35/2017                                                               Predsjednik

Sarajevo, 30.07.2020. godine                                                          Željko Bakalar

 

 

Izrazi pisani u jednom rodu odnose se bez diskriminacije na oba spola.