Финансирање кампање

 

Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких партија за 2019. Годину са изворима финансирања

Законом о финансирању политичких партија („Службени гласник БиХ“, број: 95/12 и 41/16), у члану 12. став (1), прописано је да су политичке партијe дужне водити евиденцију о својим приходима и расходима, те Централној изборној комисији Босне и Херцеговине поднијети финансијски извјештај за сваку календарску годину (рачуноводствену годину). Финансијски извјештај се, у складу са одредбом из члана 12. став (4) овог Закона, подноси до 31.3. наредне године, у форми коју је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине прописала Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија („Службени гласник БиХ“, број: 96/13 и 89/16). У вези са наведеним Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је објавила саопштење за јавност, те упутила акт свим политичким партијама, којим их је упозорила на законску обавезу подношења годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину до 31. марта 2020. године.

Годишњи финансијски извјештај за 2019. годину поднијело је 111 политичких партија, што чини 69,4% од укупно 160 активних политичких партија, које су 2019. године биле у евиденцијама Централне изборне комисије Босне и Херцеговине. У прилозима уз информацију, наведене су политичке партијe које су поднијеле годишњи финансијски извјештај (Прилог 1) и политичке партија, које то нису учиниле (Прилог 2).

Годишњи финансијски извјештај за 2019. годину, Централној изборној комисији Босне и Херцеговине није поднијела 49 политичка партија, што чини 30,6% од укупног броја политичких партија са евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

 

procenat

Проценат поднесених финансијских извјештаја у законом прописном року


Политичким партијама које нису поднијеле финансијски извјештај прописан одредбама из члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких партија, Централна изборна комисија БиХ ће упутити ургенцију за достављање истих, чиме им се у складу са одредбом из члана 14. став (3) Закона даје прилика да прије изрицања казне или предузимања административне мјере, добровољно поступе и поднесу финансијске извјештаје.

У складу са одредбама члана 3. став (1) Закона о финансирању политичких партија, политичке партијe се могу финансирати из:

а) чланарина,

б) добровољних прилога правних и физичких лица,

ц) издавачке дјелатности, продаје пропагандног материјала и организирања партијских манифестација,

д) прихода од имовине у власништву политичке партијаe,

е) буџета БиХ, ентитетских буџета, кантоналних буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ, те буџета других јединица локалне управе и самоуправе у складу са законом и

ф) добити од предузећа која су у власништву политичке партије.

Према подацима из финансијских извјештаја, политичке партије су се у 2019. години финансирале из сљедећих извора:

prihodi

Подаци о изворима финансирања сваке политичке партије појединачно, те структура прихода, наведени су у Прилогу 3.

Структура извора финансирања политичких партија у 2019. години и структура прихода представљене су графички:

struktura

 

 

struktura

Структура прихода политичких партија

У складу са одредбом члана 13. став (5) Закона о финансирању политичких партија и одредбом члана 29. став (1) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине годишње финансијске извјештаје политичких партија, са подацима о изворима финансирања објављује на својој web страници www.izbori.ba.