A  Б  В  Г  Д  Ђ  Е  Ж  З  И  J  K  Л  Љ  М  Н  Њ  О  П  Р  С  Т  Ћ  У  Ф  Х  Ц  Ч  Џ  Ш      

 

 

 

A

micro

 

 

Б

micro

Бирач

У смислу Изборног закона БиХ, бирач је држављанин Босне и Херцеговине који је уписан у Централни бирачки списак. Да би лице било уписано у Централни бирачки списак неопходно је да је навршило 18 година, да има држављанство Босне и Херцеговине и да има пребивалиште у Босни и Херцеговини.

 

Бирачки одбор

Бирачки одбори су тијела за провођење избора које именују градске/општинске изборне комисије за сваке изборе, на основу приједлога овјерених политичких субјеката или резервног састава, најкасније у року од 30 дана прије дана одржавања избора. Бирачки одбор састоји се од три или пет чланова од којих је један предсједник. Предсједник и чланови бирачког одбора имају замјенике. Бирачки одбор је независан и непристрасан у свом раду.

 

Бирачко мјесто

Под бирачким мјестом и његовом околином сматра се бирачко мјесто као и простор у кругу од 50 метара од улаза у зграду у којој се налази бирачко мјесто. Сваки бирач додијељен је одређеном бирачком мјесту, према адреси становања.

Врсте бирачких мјеста:

1. Редовно бирачко мјесто (на којем бирачко право остварују бирачи који гласају за основну изборну јединицу тренутног пребивалишта/боравишта),

2. Бирачко мјесто за гласање у одсуству (на којем бирачко право остварују расељене особе код којих се основна изборна јединица за коју гласају разликује од основне изборне јединице тренутног боравишта).

3. Бирачко мјесто за гласање лично (на којем гласају расељена лица али лично у општини пребивалишта из 1991. године)

4. Бирачко мјесто за гласање непотврђеним гласачким листићима (на којем бирачко право могу остварити а) бирачи који су уписани у извод из Централног бирачког списка за гласање изван БиХ, а на дан одржавања избора се затекну у земљи и б) бирачи који су први пут уписани у извод из Централног бирачког списка (ЦБС) од дана његовог закључења до дана избора, а који бирачком одбору уручују потврду издату од Центра за бирачки списак којом потврђују да се њихово име не налази уписано ни на једном изводу из ЦБС.

5. Бирачко мјесто у дипломатско-конзуларном представништву БиХ (ДКП БиХ) (Централна изборна комисија БиХ најкасније 50 дана прије дана одржавања избора, уколико су испуњени организационо - технички услови и ако је пријављен довољан број бирача, доноси одлуку о одређивању бирачких мјеста у ДКП-има БиХ на којима могу гласати бирачи уписани у извод из Централног бирачког списка за гласање у ДКП-има БиХ).

6. Мобилни тимови (ангажирају се за гласање бирача који су због болести, старости или инвалидитета везани за своје домове, као и за бираче који су затвореници или су везани за установе). Осим тога, посебни мобилни тимови ангажују се за гласање бирача који су позитивни на COVID-19 и/или којима је одређена изолација или су хоспитализирани.

 

 

В

micro

Вишечлана изборна јединица

Подразумијева изборну јединицу у којој се бира више од једног, а мање од укупног броја представника за одређени ниво власти

 

 

Г

micro

Гласач

У смислу Изборног закона БиХ, гласач је држављанин Босне и Херцеговине који је уписан у Централни бирачки списак и који је остварио активно бирачко право.

 

Гласачка кутија

Трансапрентна кутија с уским утвором на врху, у коју се стављају сви гласачки листићи издани бирачима док се бирачка мјеста не затворе и преброје гласови.

 

Гласачки листићи

Листови папира на којима су штампана имена кандидата, њихових политичких странака и мјесто на којем бирач може означити за коју политичку странку/кандидата гласа.

Гласачки листић омогућава бирачу да гласа само за једну од сљедећих опција:

1. независног кандидата; или

2. политичку странку, коалицију или листу независних кандидата; или

3. могућност да, у оквиру кандидатске листе једне политичке странке, коалиције или листе независних кандидата, означи једног или више кандидата.

Ако је бирач исправно означио једног или више кандидата на једној листи, сматра се да је та листа добила један важећи глас у сврху расподјеле мандата.

повратак на врх

 

 

Д

micro

Дан избора

Избори на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини одржавају се прве недјеље у октобру, осим ако се овај датум не подудара с обиљежавањем вјерског празника једног од конститутивних народа Босне и Херцеговине. Изборе које није могуће одржати прве недјеље у октобру, због подударања с вјерским празником, Централна изборна комисија БиХ заказује за недјељу након прве недјеље у октобру која се не подудара са вјерским празником.

 

 

Ђ

micro

 

 

Е

micro

повратак на врх

 

 

Ж

micro

 

 

З

micro

 

 

И

micro

Избјегло лице

Подразумјева држављанина Босне и Херцеговине који има бирачко право и борави у иностранству у статусу избјеглог лица из БиХ.

 

Изборна администрација/органи за провођење избора

Изборне комисије и бирачки одбори Општинска изборна комисија састоји се од три, пет или седам чланова. Општинска изборна комисија може имати секретара општинске изборне комисије за обављање административно-техничких послова. Централна изборна комисија БиХ утврђује број чланова општинске изборне комисије према броју бирача регистрованих у Централни бирачки списак и величини општине. Чланове општинске изборне комисије именује општинско вијеће, односно скупштина општине, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ, на основу јавног огласа по процедури коју утврђује Централна изборна комисија БиХ посебним прописом.

 

Изборна година

Период који се поклапа са календарском годином у којој је предвиђено одржавање избора.

 

Изборна јединица

Подразумијева:

a) основну изборну јединицу која подразумијева општину, град, Брчко дистрикт БиХ, градску изборну јединицу Града Мостара и изборне јединице градског подручја Града Мостара у којој се бира и конституише укупан број представника за одређени ниво власти и које унутар себе немају вишечлане изборне јединице,

b) кантоналну изборну јединицу у којој се бира и конституише укупан број представника за одређени ниво власти и које унутар себе немају вишечлане изборне јединице,

c) ентитетску изборну јединицу у којој се бира и конституира ентитетски ниво власти, које унутар себе имају вишечлане изборне јединице и

d) ентитетску изборну јединицу у којој се бира државни ниво власти.

 

Изборна кампања

Подразумијева радње и поступке у периоду утврђеном Законом у којем политички субјект на законом утврђен начин упознаје бираче и јавност са својим програмом и кандидатима за предстојеће изборе.

 

Изборни циклус

Подразумијева мандатни период који се односи на одређени ниво власти

 

Изборни период

Подразумијева период од дана расписивања избора до дана потврђивања резултата избора.

 

Изборни праг

Подразумијева одређен проценат освојених гласова (важећих гласачких листића) који мора освојити политички субјект да би стекао право учешћа у расподјели мандата.

 

Изборни систем

Основне карактеристике Изборног система у БиХ:

• Већински и пропорционални систем,

• Систем затворене, не-блокиране листе,

• Обавезна заступљеност жена на кандидатским листама,

• Изборни праг (3%) за учешће у расподјели мандата; Изборни праг унутар листе политичке странке за општинска вијећа /скупштине општина је 10%, а за више нивое 20%,

• Вишечлане изборне јединице,

• Компензацијски мандати.

 

Извод из закљученог коначног Централног бирачког списка

Садржи податке из Централног бирачког списка за провођење избора у БиХ

повратак на врх

 

 

J

micro

 

 

K

micro

Компензацијски мандати

Подразумијевају мандате који се расподјељују на листе политичких странака или коалиција према броју добијених важећих гласова и служе да компензују недовољну пропорционалност на нивоу ентитета, а која настаје сабирањем резултата за поједине вишечлане изборне јединице у ентитету.

 

Коначни бирачки списак

Подразумијева евиденцију о бирачима који имају бирачко право за изборе у БиХ.

 

Ковертирани гласачки листић

Ковертираним гласачким листићима гласа више категорија бирача: 1. Бирачи који гласају изван БиХ путем поште; 2. Бирачи који гласају у БиХ непотврђеним гласачким листићем 3. Бирачи који гласају путем мобилног тима 4. Бирачи који су позитивни на COVID-19 и/или којима је одређена изолација или су хоспитализирани 5. Расељене особе унутар БиХ тј. особе које имају званични статус расељеног лица.

повратак на врх

 

 

Л

micro

 

 

Љ

micro

 

 

М

micro

Максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање

Максималан износ средстава које политички субјект може потрошити за финансирање изборне кампање. Рачуна се на основу броја регистрованих бирача за сваку изборну јединицу. У року од седам дана од закључивања Централног бирачког списка, Централна изборна комисија БиХ објављује број бирача за сваку изборну јединицу (Члан 15.10 Изборног закона БиХ).

 

повратак на врх

 

 

Н

micro

Непотврђени гласачки листић

Непотврђеним гласачким листићем могу гласати:

a) Особе регистроване за гласање изван земље које се на дан избора затекну у БиХ. Тај глас се броји у Главном центру за бројање гдје се врше провјере да ли је та особа гласала и изван БиХ. Уколико се утврди да је та особа гласала и изван БиХ тај глас се одбацује и признаје се глас дат лично.

b) Бирачи који су први пут уписани у извод из Централног бирачког списка (ЦБС) од дана његовог закључења до дана избора, а који бирачком одбору уручују потврду издату од Центра за бирачки списак којом потврђују да се њихово име не налази уписано ни на једном изводу из ЦБС. Тај гласа се броји у Главном центру за бројање.

 

 

Њ

micro

 

 

О

micro

Овлаштени представник политичког субјекта

Подразумијева лице овлаштено за заступање политичке странке које је уписано у судски регистар, независног кандидата, лице овлаштено од свих предсједника политичких странака чланица коалиције и лице овлаштено од свих независних кандидата чланова листе независних кандидата.

 

 

П

micro

Парламентарна странка

Подразумјева политичку странку која је заступљена у представничким или законодавним органима власти.

 

Политички субјект

Подразумијева политичку странку, независног кандидата, коалицију или листу независних кандидата, овјерену за учешће на изборима у складу са Изборним законом БиХ.

 

Поновно бројање

Члaн 5.30 Изборног закона БиХ каже:

1. Нaкoн штo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврди и oбjaви избoрнe рeзултaтe, oпштинскa избoрнa кoмисиja, oвjeрeнa пoлитичкa партија, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт, мoгу зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe у oдрeђeним избoрним jeдиницaмa у кojимa су сe пoлитичкa партија, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт кaндидовали зa избoрe. Aкрeдитирaни пoсмaтрaч мoжe зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту нa кojeм je биo пoсмaтрaч. Oвjeрeнa пoлитичкa партија, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa, нeзaвисни кaндидaт или aкрeдитирaни пoсмaтрaч мoгу зaхтиjeвaти oд Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ дa пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe зa глaсaњe у oдсуству, глaсaчкe листићe кojимa сe глaсaлo извaн Бoснe и Хeрцeгoвинe или нeпoтврђeнe-кoвeртирaнe глaсaчкe листићe.

2. Групa oд 50 или вишe бирaчa, кojи су глaсaли нa истoм бирaчкoм мjeсту, мoжe зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту нa кojeм су глaсaли.

3. Oпштинскa избoрнa кoмисиja мoжe зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту у њeнoj oпштини.

4. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe рaзмaтрaти зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa, aкo су испуњeни сљeдeћи услoви:

4.1. дa je зaхтjeв пoднeсeн у писaнoj фoрми и дa гa je пoтписao aкрeдитирaни пoсмaтрaч, групa oд 50 или вишe бирaчa кojи су глaсaли нa истoм бирaчкoм мjeсту, нeзaвисни кaндидaт, прeдсjeдник пoлитичкe партије, нoсилaц листe нeзaвисних кaндидaтa или билo кojи oд прeдсjeдникa пoлитичких партија кoje су фoрмирaлe кoaлициjу, или oпштинскa избoрнa кoмисиja;

4.2. дa су у зaхтjeву тaчнo нaвeдeнe чињeницe кoje oпрaвдaвajу пoнoвнo брojaњe, укључуjући члaнoвe oвoг зaкoнa кojи нису пoштoвaни или су прeкршeни;

4.3. дa je у зaхтjeву нaвeдeн приближaн брoj глaсaчких листићa зa кoje сe вjeруje дa нису испрaвни;

4.4. дa je у зaхтjeву нaвeдeнo кaкo би oвa пoврeдa зaкoнa утицaлa нa избoрнe рeзултaтe и

4.5. дa je зaхтjeв пoднeсeн Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ у рoку oд три дaнa oд дaнa кaдa je Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oбjaвилa избoрнe рeзултaтe.

5. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe, aкo joj ниje пoднeсeн зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe у смислу стaвa (1) oвoг члaнa, или aкo сe зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe нe смaтрa вaљaним у смислу стaвa (3) oвoг члaнa, пo службeнoj дужнoсти нaрeдити пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa.

6. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ нaрeђуje пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa aкo утврди дa je учињeнa пoврeдa oвoг Зaкoнa и дa тa пoврeдa утjeчe нa дoдjeлу мaндaтa.

 

Потврђивање резултата избора

Након што се размотре сви захтјеви за поновно бројање и након што ЦИК БиХ евентуално нареди поновно бројање те након што се ријеши по свим жалбама уложеним на утврђене изборне резултате стичу се услови за потврђивање изборних резултата. Централна изборна комисија БиХ потврђује изборне резултате за органе на сваком поједином нивоу власти, у року од 30 дана од дана одржавања избора. Потврђени изборни резултати су коначни, као такви се објављују у службеним гласницима и могу се имплементирати.

 

Припадник националне мањине

Национална мањина, је дио становништва - држављана БиХ који не припадају ниједном од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или сличног етничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности и блиске или сродне повијести и других обиљежја. (Члан 3. Закона о заштити права припадника националних мањина) Босна и Херцеговина штити положај и равноправност припадника националних мањина: Албанаца, Црногораца, Чеха, Италијана, Јевреја, Мађара, Македонаца, Нијемаца, Пољака, Рома, Румуна, Руса, Русина, Словака, Словенаца, Турака, Украјинаца и других који испуњавају услове из Члана 3 став 1. Закона.

 

Привремени бирачки списак

Подразумијева извод из евиденције Централног бирачког списка који се користи у сврху омогућавања увида јавности у податке из Централног бирачког списка.

 

повратак на врх

 

 

Р

micro

Расељено лице

Подразумјева држављанина Босне и Херцеговине којем је статус расељеног лица утврдио надлежни орган управе за питања расељених лица у складу са законом.

 

 

С

micro

 

повратак на врх

 

Т

micro

 

 

Ћ

micro

 

 

У

micro

Утврђивање резултата избора

Утврђени резултати избора представљају комплетне резултате гласања свих категорија бирача (редовни бирачи, бирачи који гласају у одсуству, бирачи који гласају лично, бирачи изван БиХ, бирачи који гласају путем мобилног тима) након чије се објаве по Изборном закону БиХ може поднијети захтјев за поновно бројање

 

 

Ф

micro

 

 

Х

micro

 

 

Ц

micro

Централни бирачки списак

Евиденција о држављанима БиХ који имају бирачко право у складу с Изборним законом БиХ и формира се, води и користи за потребе организације и провођења избора у складу са законом, за провођење референдума, за провођење опозива изабраног функционера и изборе органа локалне самоуправе у складу са законом.

повратак на врх

 

 

Ч

micro

 

 

Џ

micro

 

 

Ш

micro

 

повратак на врх