Изборни систем у Босни и Херцеговини

 

 

 • Iзбори у БиХ:  Анекс 3. – Споразум о изборима Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

 • Изборни закон БиХ је донесен 19.09.2001. године.

 • Састоји се од 20 поглавља.

 • Од 2001-2020. године донесено је 20 измјена и допуна ИЗ БиХ.

 

 

 

I. Поступак расписивања избора

 

 • Централна изборна комисија БиХ расписује изборе 150 дана прије одржавања избора.

 • Избори се одржавају прве недјеље у октобру.

 • Разликујемо опште и општинске изборе.

 • Од 1996. до 2020. године је проведено осам (8) изборних циклуса за више нивое власти (1996., 1998., 2000, 2002, 2006., 2010. ,2014. и 2018. године) и шест (6) изборних циклуса  за локалне органе властиопштинске органе (1997., 2000., 2004., 2008., 2012. и 2016. године).

 • Централна изборна комисија БиХ је расписала Локалне изборе  2020. године који ће се одржати 15.11.2020. године.

 •  

 

II. Изборна администрација у Босни и Херцеговини

 

 

III. Упис бирача и начин вођења Централног бирачког списка

 

 

IV. Овјера и кандидовање за изборе

За овјеру за учешће на изборима своју пријаву за овјеру могу поднијети:

 

 • Политичке странке и независни кандидати 135 дана прије избора, и

 • Коалиције и листе независних кандидата 110 дана прије избора.

 

 • Kандидатске листе се подносе 90 дана прије дана избора.

 • Кандидатска листа мора укључити кандидате женског и мушког пола.

 • Примјена правила и кандидатске неподобности и неподударсности.

 

VСпровођење избора

 

Врсте бирачких мјеста:

 • Редовна бирачка мјеста,

 • Бирачка мјеста за гласање у одсуству, и

 • Бирачка мјеста за издавање непотврђених гласачких листића.

 

Гласање траје непрекидно током дана, с почетком у 07.00 сати и завршетком у 19.00 сати.

 

VI. Заштита изборног права

 

Заштиту изборног права обезбјеђују:

 • изборне комисије и

 • Апелационо одјељење Суда Босне и Херцеговине.

 

Право улагања приговора има:

 • бирач, и

 • политички субјект.

 

Приговор се улаже најкасније у року од 48 сати, односно у року од 24 сата у изборном периоду од учињене повреде.

Изборне комисије могу покренути поступак по службеној дужности.

 

ОИК може наредити подузимање мјера, док ЦИК БиХ има овлаштење за изрицање санкција.

 

 

VII. Учествовање представника националних мањина

Припадници свих националних мањина у Босни и Херцеговини имају право бирати своје представнике у општинска вијећа.

 

Број представника националних мањина u OV/SO:

 • Преко 3% најмање 1 гарантовани мандат.

 

Право предлагања представника националних мањина имају:

 • политички субјекти,

 • удружења грађана, и

 • 40 грађана.

 

З А К Љ У Ч А К

 

Основне карактеристике изборног система у БиХ:

 • Већински и пропорционални систем,

 • Систем затворене, не-блокиране листе,

 • Обавезна заступљеност жена на кандидатским листама,

 • Изборни праг (3%),

 • Вишечлане јединице,

 • Компензацијски мандати,

 • Брчко дистрикт БиХбирачка опција ФБиХ и РС,

 • Неусаглашеност с конвенцијом о  заштити људских права и основних слобода (Предсједништво Бих и Дом народа Парламентaрне скупштине БиХ),

 • Посебна права расељених и избјеглих лица.