До када је крајњи рок за подношење пријаве политичких странака, независних кандидата, удружења грађана и група од 40 грађана за учешће на Локалним изборима 2020. године ?

У складу с Упутством о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2020. године, крајњи рок за подношење пријаве политичких партија, независних кандидата, удружења грађана и група од 40 грађана је 03.07.2020. године до 16:00 сати.

На који начин се доставља пријава електронским путем ?

Политички субјект може доставити пријаву за учешће на Локалним изборима 2020. године, укључујући и све прилоге, Централној изборној комисији БиХ и електронским путем, на е-маил politicki.subjekti@izbori.ba

У случају достављања пријаве путем е-маила, политички субјект је у обавези да комплетну оригиналну документацију достави на адресу сједишта Централне изборне комисије БиХ, путем препоручене поште најкасније до 03.07.2020. године.

Коју документацију подноси политичка партија за пријаву учешћа на изборима ?
 1. Попуњену пријаву за учешће на изборима и потписану од стране предсједника политичке партије
 2. Извод из уписа у судски регистар не старији од 60 дана и овјерену копију рјешења о упису у судски регистар
 3. Доказ о уплати новчаног износа таксе за овјеру
 4. Одговарајући број потписа подршке и
 5. Финансијски извјештај који обухвата период од 3 мјесеца прије подношења пријаве, односно, од 01.03.2020. године до 31.05.2020. године.
Коју документацију подносе независни кандидати за пријаву учешћа на изборима ?
 1. Попуњену и потписану пријаву за учешће на изборима
 2. Попуњен и потписан кандидатски образац
 3. Овјерену изјаву
 4. Доказ о уплати новчаног износа таксе за овјеру
 5. Одговарајући број потписа подршке и
 6. Финансијски извјештај који обухвата период од 3 мјесеца прије подношења пријаве.
Коју документацију подносе удружења грађана за пријаву учешћа на изборима за представнике националних мањина ?
 1. Попуњену и потписану пријаву за учешће на изборима
 2. Извод из уписа у судски регистар не старији од 60 дана и овјерену копију рјешења о упису у судски регистар
 3. Попуњене и потписане кандидатске обрасце за припаднике националне мањине
 4. Овјерену изјаву за све кандидате и
 5. Финансијски извјештај за све кандидате који обухвата период од 3 мјесеца прије подношења пријаве.
Коју документацију подноси група од 40 грађана за пријаву учешћа на изборима за представнике националних мањина ?
 1. Попуњену и потписану пријаву за учешће на изборима
 2. Попуњен и потписан кандидатски образац
 3. Попуњен и потписан списак од најмање 40 грађана који предлажу кандидата
 4. Овјерену изјаву за све кандидате и
 5. Финансијски извјештај који обухвата период од 3 мјесеца прије подношења пријаве.
Који број потписа подршке бирача је потребно да прикупе политичке странке и независни кандидати за учешће на изборима ?

За општине/градове који броје више од 10.000 бирача, подноси се најмање 200 валидних потписа подршке. За општине/градове који броје мање од 10.000 бирача, подноси се најмање 100 валидних потписа подршке.

За општине које броје мање од 1.000 бирача подноси се 5% од укупног броја бирача.

Примјер 1: Број бирача у општини, према Одлуци о закључивању Централног бирачког списка на дан 06.05.2020. године у 24:00 сата је 560 бирача, те политичка партија и независни кандидат за ту општину подносе најмање 28 валидних потписа подршке (560 x 5% = 28).

У којим случајевима политички субјект нема обавезу прикупљања потписа подршке?

Политичка партија и независни кандидат који су освојили мандат на Локалним изборима 2016. године (мандат вијећника/одборника или градоначелника/начелника) ослобођени су обавезе прикупљања потписа подршке у партија/граду у којем имају мандат (за вијећника/одборника, као и за начелника/градоначелника).

Такођер, политичка партија или независни кандидат који су освојили мандат као чланови коалиције, односно листе независних кандидата на Локалним изборима 2016. године, немају обавезу прикупљања потписа подршке.

Освојени мандат се цијени у складу с Одлуком о потврђивању резултата Локалних избора 2016. године.

Да ли се обрасци за прикупљање потписа подршке преузимају искључиво у сједишту или су доступни у електронској форми?

Обрасци за прикупљање потписа подршке се унапријед штампају, те се, уз евидентирање серијских бројева, преузимају искључиво у сједишту Централне изборне комисије БиХ.

Да ли се посебно прикупљају потписи подршке за исту општину/град ако политичка странка жели учествовати у изборима и за начелника и за ОВ/СО/ГВ/СГ?

Није потребно засебно прикупљати потписе за кандидатуру за начелника/градоначелника и за ОВ/СО/ГВ/СГ, уколико се ради о истој општини/граду.

Да ли бирач који даје потпис подршке мора бити уписан у Централни бирачки списак у општини/граду за коју политички субјект прикупља потписе подршке?

Да, бирачи дају потпис подршке политичком субјекту за кандидатуру за општину/град у којем су бирачи уписани у Централни бирачки списак.

Да ли је политички субјект ослобођен прикупљања потписа подршке ако има мандат на вишем нивоу власти (у кантоналној скупштини, Народној скупштини РС, Парламенту ФБиХ , Парламентарној скупштини БиХ)?

Политички субјект није ослобођен обавезе прикупљања потписа подршке уколико има мандат на вишем нивоу јер су у питању различити изборни циклуси.

Који је износ новчане таксе за учешће на изборима за политичку партију и независног кандидата?

У складу с Одлуком о висини таксе за учешће на Локалним изборима 2020. године, висина новчаног износа таксе за учешће на изборима за независног кандидата износи 1.000 КМ.

Износ таксе за политичку партију:

- за учешће на изборима за ОВ/СО/ГВ/СГ у сједишту политичке партије уплаћује се 1.000 КМ и за свако наредно ОВ/СО/ГВ/СГ по 100 КМ.

- за изборе за начелника/градоначелника, 1.000 КМ се уплаћује за сједиште политичке партије и за сваку наредну кандидатуру за начелника/градоначелника по 100 КМ.

Примјер 2. Политичка партија која се кандидује за 10 ОВ/СО/ГВ/СГ и 10 начелника/градоначелника, од чега се кандидује за ОВ/СО/ГВ/СГ и начелника/градоначелника у сједишту, потребно је да уплати :

Р/Б Назив Висина таксе Број Укупно
1. Сједиште ОВ/СО/ГВ/СГ 1.000 1 1.000
2. ОВ/СО/ГВ/СГ 100 9 900
3. Сједиште начелник/градоначелник 1.000 1 1.000
4. Начелник/градоначелник 100 9 900
  УКУПНО     3.800 KM
Да ли политички субјекти уплаћују новчани износ таксе и прилажу потписе подршке за избор представника националних мањина ?

Уколико се политички субјекти кандидују само за избор представника националних мањина, нису дужни уплаћивати новчани износ таксе за овјеру нити прикупљати потписе подршке.

Гдје се може овјерити изјава о прихваћању кандидатуре и о изјашњењу о припадности конститутивном народу/групи осталих/националним мањинама?

Изјава се, поред овјеравања потписа на начин утврђен законом, може овјерити и код надлежне општинске/градске изборне комисије.

Да ли државни службеник може бити кандидат на изборима?

Државни службеници, као и остали носиоци дужности из члана 1.8 став (1) Изборног закона БиХ, могу се кандидовати за јавну изборну дужност само ако претходно поднесу оставку на тај положај или поступе у складу са законима који регулирају њихов статус. О наведеном се потписује и овјерава изјава, која се прилаже уз пријаву за изборе.

* Најчешћа питања и одговори су сачињени у складу с одредабама Изборног закона БиХ (“Службени гласник БиХ“ број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Правилника о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на Локалним изборима 2020. године (“Службени гласник БиХ” број: 25/20) и Упутства о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2020.године који ће се одржати у недјељу, 15. новембра 2020.године („Службени гласник БиХ“ број 29/20).
За детаљна упутства и процедуре молимо користите наведене прописе, који су доступни на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.