Централна изборна комисија Босне и Херцеговине - Изјава о опредјељености за равноправност полова

 

Свјесни да УН Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW), у члану 7. (Политички и јавни живот) налаже да државе потписнице подузму све могуће мјере да елиминишу дискриминацију над женама у политичком и јавном животу земље,

Препознајући да CEDAW налаже државама да осигурају женама, у једнакој мјери као и мушкарцима, право да гласају на свим изборима и да се кандидују за изборе у свим јавно изабраним тијелима, да учествују у формулисању владине политике и имплементације и да имају јавни уред и врше све јавне функције на свим нивоима владе и да учествују у невладиним организацијама и удружењима која су укључена у јавни и политички живот земље,

Свјесни потребе и значаја једнаког учешћа жена и мушкараца у јавном и политичком животу,

Прихватајући равноправност полова као један од стубова демократије, принцип и темељну  вриједност  друштвеног и приватног живота,

Препознајући да Закон о равноправности сполова у Босни и Херцеговини налаже да сва државна тијела на свим нивоима организације власти, и тијела локалне самоуправе, укључујући законодавну, извршну и судску власт и политичке странке требају осигурати и промовисати равноправну заступљеност полова у управљању, процесу одлучивања и представљању,  

Свјесни да су, упркос постојању изборне квоте од најмање 40% мање заступљеног пола на изборним листама, жене у представничким тијелима на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини недовољно заступљене и чине 23,8%, што је испод европског просјека,

Препознајући потребу за додатним залагањем у имплементацији јавних политика у области равноправности полова, због другачијег утицаја који одређени аспекти друштвеног развоја  могу имати на жене и мушкарце и

Свјесни чињенице да се жене суочавају са специфичним облицима дискриминације по основу пола

 

Посвећени борби против родно засноване дискриминације у изборном процесу, политичком и јавном животу -

Ми, чланови Централне изборне комисије, особље Секретаријата и други упослени у изборној администрацији у Босни и Херцеговини

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

да ћемо, у оквиру својих надлежности   

 

1.      Примјењујући Закон о равноправности полова у БиХ у процесу рада обезбиједити реализацију правно утемељеног нивоа учешћа жена у тијелима одлучивања, као и у структурама извршне, законодавне и представничке власти,

2.      Примијењивати принцип равноправне заступљености полова од најмање 40% мање заступљеног пола у саставу Централне изборне комисије, изборних комисија и бирачких одбора, изузев у случају да тијело броји три члана, 

3.      Активно заговарати за питања равноправности полова, исказујући искрену преданост и озбиљне намјере према укључивању родне перспективе у административне прописе за провођење Изборног закона БиХ, 

4.      Тежити у правцу остваривања напретка на пољу равноправности полова у примјени прописа,  поступцима и процедурама у свим фазама изборног процеса,  

5.      Укључивати у буџет за Централну изборну комисију БиХ средства за промоцију учешћа жена у изборном процесу, превазилажење родних стереотипа и изградњу капацитета политичких странака, кандидата и кандидаткиња у области равноправности полова,

6.      У свом раду и дјеловању исказати посебан опрез, осјетљивост и нулту толеранцију на сексистичке коментаре, говор мржње или било који други облик дискриминације у јавном простору и посебно у току изборног процеса, чиме ћемо показати преданост начелу недискриминације, 

7.      Исказати спремност у правцу измјена Изборног закона БИХ у циљу изналажења рјешења изборног дизајна према којем ће се имплементацијом изборних резултата постићи да најмање 40% мање заступљеног пола буде изабрано у представничка тијела,  

8.      Исказати спремност у правцу сарадње са релевантним актерима у вези измјене прописа у циљу обезбјеђивања родне квоте за именоване представнике у извршној власти, комисијама, одборима и другим тијелима,   

9.      Пажљиво размотрити и стремити ка провођењу препорука из Закључних запажања UN CEDAW комитета на Шести периодични извјештај Босне и Херцеговине у области учешћа у политичком и јавном животу, а које се тичу повећања родне квоте на изборним листама на 50%, замјене система отворених листи системом “затварача” (“zipper-system”) и програма јачања капацитета за кандидаткиње о вјештинама провођења кампања и политичког лидерства, посебно за жене које се суочавају с испреплетеним облицима дискриминације,

10.  Устрајати и унаприједити вођење родно-разврстане статистике изборних резултата, која ће омогућити генерисање извјештаја о равноправности полова у политичком животу у БиХ, као и увести праксу објављивања родно-разврстаних података у званичним резултатима, извјештајима, анализама и другим јавно објављеним материјалима Централне изборне комисије БиХ,

11.  Обратити посебну пажњу на кориштење родно-осјетљивог језика у свим прописима, садржају гласачких листића, пословницима, изборним резултатима, информацијама за бираче, саопштењима за јавност, изјавама за медије и свим осталим информацијама и материјалима неопходним за провођење Изборног закона БиХ и информисање јавности,  

12.  Стремити ка већој и континуираној заступљености теме равноправности полова и забране дискриминације на основу пола, сексуалне оријентације, родног идентитета и родних карактеристика, и других основа, у плану и програму едукације за чланове органа за провођење избора; 

13.  Јачање партнерства и сарадње са институционалним механизмима за равноправност полова, невладиним организацијама, медијима, академском заједницом и грађанима као партнерима у промоцији равноправности полова.

 

 

Број: 04-50-2-1180-35/2017                                                  Предсједник

Сарајево, 30.07.2020. године                                           Жељко Бакалар

                                                    

 

Изрази писани у једном роду односе се без дискриминације на оба пола.